Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою діяльності товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширеня інформації стосовно попиту і пропозицій, організація та проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв'язання спорів між членами організатора торгівлі. А також здійснення інших видів біржової торгівлі, що не заборонені законодавством Украї ни.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власником істотної участі є ТОВ "Група "УМВБ"(код ЄДРПОУ:36471995, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Межигірська,1), яке володіє 49% акцій Товариства. Змін у складі власників істотної участі протягом звітного року не було.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до запобігання шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу - відсутні.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
У фінансової установи система управління ризиками - відсутні.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
В Товаристві було введено посаду внутрішнього аудитора, затвердженно "Положення про особливості організації та проведення внітрішнього аудиту (контролю) приватного акціонерного товариства Української міжбанківської валютної біржі", та затверджено План роботи служби внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ "УМВБ" на 2013 рік ( рішення Біржової Ради ПрАТ "УМВБ" від 11 січня 2013 року №1) "Положення про особливості організації та проведення внітрішнього аудиту (контролю) приватного акціонерного товариства Української міжбанківської валютної біржі" було розроблено на виконання Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 996 "Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку". Примітки до фінансової звітності додаються.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Товариство в 2013 році здійснило значний правочин (сума якого перевищує 500 000, 00 грн. ) - 14.01.2013 року продано акції ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" по номінальній вартості на суму 3 330 000 гривень за наявності Рішення Біржової Ради від 17.12.2012 (протокол № 10).
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не відбувалася.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року - відсутні.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складений відповідно до вимог НКЦПФР та Міжнародних стандартів аудиту. При складання аудиторського висновку використанi рекомендацiї, затвердженi Рішенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)".
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ", код за ЄДРПОУ 22964908, місцезнаходження: 04053, м.Київ, шевченківський район, вул.Некрасовська,3.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської діяльності - не відомо.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Кількість років,протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі -16.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Ротації аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років - немає.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою україни протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - не відомі.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Скарги щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг розглядаються вiдповiдно до Правил ПрАТ «Українська міжбанківська валютна бiржа».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Голова Правління - Гулей Анатолій Іванович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Немає.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.