Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 01 | 01
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" за ЄДРПОУ22877057
Територіяза КОАТУУ8038500000
Організаційно-правова форма господарюванняПриватне акціонерне товариствоза КОПФГ111
Вид економічної діяльностіУправління фінансовими ринкамиза КВЕД66.11
Середня кількість працівників31
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адресавул.Межигірська,буд.1, м.Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000730820
первісна вартість1001231523380
накопичена амортизація1002158522560
Незавершені капітальні інвестиції100550490
Основні засоби:101099414964680
первісна вартість10111720161697810
знос101272602733130
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

7451

7449

0
інші фінансові інвестиції10353360300
Довгострокова дебіторська заборгованість10406925690
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I10951116971046470
II. Оборотні активи
Запаси1100129520
Виробничі запаси1101112500
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103000
Товари1104000
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

962

2185

0
з бюджетом113524250
у тому числі з податку на прибуток113624240
з нарахованих доходів11401831230
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість115512536123060
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти11652154210
Готівка1166000
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170220
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи1190000
Усього за розділом II119515990147140
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13001276871193610

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал140036000360000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках140573136717770
Додатковий капітал1410000
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415398939890
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-3400-82000
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I14951097251035660
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання150017155157560
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515000
Довгострокові забезпечення152062960
Довгострокові забезпечення витрат персоналу152162960
Цільове фінансування1525000
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II159517784157620
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги16152100
за розрахунками з бюджетом162062210
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування1625000
за розрахунками з оплати праці1630000
за одержаними авансами1635000
за розрахунками з учасниками1640000
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення1660000
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання169095120
Усього за розділом IІІ1695178330
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс19001276871193610

Приміткин/д
Керівник Гулей Анатолiй Iванович
Головний бухгалтерЛiпинська Олена Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 01 | 01
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" за ЄДРПОУ22877057
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000738414566
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 0 )( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток2090738414566
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи2120923646
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( )( )
Адміністративні витрати2130( 1287 )( 13783 )
Витрати на збут2150( 30 )( 1274 )
Інші операційні витрати2180( 15281 )( 4390 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток219000
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 8291 )( 4235 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи222000
Інші доходи224010368
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 0 )( 852 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 5 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229000
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 8188 )( 5024 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток230000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток235000
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 8188 )( 5024 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405-13590
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування2450-13590
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування2460-13590
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-9547-5024
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250038351909
Витрати на оплату праці250553635631
Відрахування на соціальні заходи251010601424
Амортизація251540604390
Інші операційні витрати252022806943
Разом25501659820297
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій260000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій260500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261500
Дивіденди на одну просту акцію265000

Приміткин/д
Керівник Гулей Анатолiй Iванович
Головний бухгалтерЛiпинська Олена Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 01 | 01
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" за ЄДРПОУ22877057
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7384

17458
Повернення податків і зборів300500
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301500
Надходження від повернення авансів302000
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025923339
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження3095847
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4506 )

( 9068 )
Праці3105( 5358 )( 5612 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 1059 )( 1424 )
Зобов'язань з податків і зборів3115( 927 )( 1679 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( 927 )( 1679 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату авансів3135( 0 )( 15 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 0 )( 134 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-3535-88
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320033300
необоротних активів3205068
Надходження від отриманих:
відсотків
321560260
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик32301220
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження3250010
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( 0 )( 234 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 2110 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 852 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32951402-748
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик330500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик335000
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339500
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-2133-836
Залишок коштів на початок року340521542990
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341000
Залишок коштів на кінець року3415212154

Приміткин\д
Керівник Гулей Анатолiй Iванович
Головний бухгалтерЛiпинська Олена Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 01 | 01
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" за ЄДРПОУ22877057
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000360007313603989-340000109725
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000000000
Інші зміни4090000063000630
Скоригований залишок на початок року4095360007313603989-277000110355
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-818800-8188
Інший сукупний дохід за звітний період41100-1359002758001399
Дооцінка (уцінка) необоротних активів41110-1359002758001399
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950-135900-543000-6789
Залишок на кінець року4300360007177703989-820000103566

Приміткин/д
Керівник Гулей Анатолiй Iванович
Головний бухгалтерЛiпинська Олена Олександрiвна