Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітентаX
б) інформація про державну реєстрацію емітентаX
в) банки, що обслуговують емітентаX
г) основні види діяльностіX
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств-
е) інформація про рейтингове агентство-
є) інформація про органи управління емітента-
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)-
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці-
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаX
6. Інформація про загальні збори акціонерівX
7. Інформація про дивіденди-
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент-
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітентаX
б) інформація про облігації емітент-
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
г) інформація про похідні цінні папери-
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів-
10. Опис бізнесу-
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
в) інформація про зобов'язання емітентаX
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції-
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів-
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
14. Інформація про стан корпоративного управлінняX
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
20. Основні відомості про ФОН-
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
24. Правила ФОН-
25. Річна фінансова звітністьX
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)X
27. Аудиторський висновокX
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності-
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)-
30. ПриміткиПідприємство не підлягає обов'язковому рейтенговому оцінюванню.Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.Серед акціонерів ПрАТ "УМВБ" немає фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.Підприємство не здійснювало випуск будь-яких облігацій та інших цінних паперів.ПрАТ "УМВБ" не викупало власні акції протягом звітного періоду.ПрАТ "УМВБ" не видавало сертифікатів цінних паперів у звітному періоді.Підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.Тому підприємство і не надає інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції.