Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2013

Найменування статтіПриміткиЗвітний періодПопередній період
1234
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти657342759773797
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України576312526494
Торгові цінні папери7210622204540
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток851512776087472
Кошти в інших банках9302713525
Кредити та заборгованість клієнтів103106991329813198
Цінні папери в портфелі банку на продаж111172108163
Цінні папери в портфелі банку до погашення12538629922747
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії1300
Інвестиційна нерухомість14200558142487
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток5565804
Відстрочений податковий актив3648044963
Гудвіл1500
Основні засоби та нематеріальні активи1627470252853044
Інші фінансові активи17327530154459
Інші активи18395190213948
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття1960575352920
Усього активів4708539451202561
Зобов'язання
Кошти банків20811038612092348
Кошти клієнтів212683264427964034
Боргові цінні папери, емітовані банком227016037514
Інші залучені кошти2300
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток9576267868
Відстрочені податкові зобов’язання00
Резерви за зобов’язаннями242548123420
Інші фінансові зобов'язання25128807192972
Інші зобов'язання26444647380626
Субординований борг2723777042374272
Зобов'язання групи вибуття1900
Усього зобов'язань3808559143133054
Власний капітал
Статутний капітал2830027753083449
Емісійні різниці2830333753032776
Незареєстровані внески до статутного капіталу2600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1749434632716
Резервні та інші фонди банку281388278625
Резерви переоцінки299646471076158
Неконтрольована частка3-31816-34217
Усього власного капіталу89998038069507
Усього зобов'язань та власного капіталу4708539451202561

Звiт про фiнансовий стан Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про фiнансовий стан, крiм того вiдрiзняються назви статей балансу:
- Грошовi кошти та їх еквiваленти - Примiтка 7;
- Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України (Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України) - Примiтка 8;
- Торговi цiннi папери - Примiтка 9;
- Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) - Примiтка 13;
- Кошти в iнших банках (Заборгованiсть кредитних установ) - Примiтка 10;
- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (Кредити клiєнтам) - - Примiтка 11;
- Цiннi папери в портфелi банку на продаж (Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу) - Примiтка 13;
- Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Iнвестицiйнi цiннi папери утримуванi до погашення) - Примiтка 13;
- Вiдстрочений податковий актив (Вiдстроченi активи з податку на прибуток) - Примiтка 17;
- Основнi засоби та нематерiальнi активи (Основнi засоби; Нематерiальнi активи) - Примiтка 15 та 16;
- Iншi фiнансовi активи - Примiтка 19;
- Iншi активи - Примiтка 19;
- Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (Активи, призначенi для продажу) - Примiтка 12;
- Резерви за зобов’язаннями (Резерви) - Примiтка 18;
- Iншi фiнансовi зобов'язання - Примiтка 19;
- Iншi зобов'язання - Примiтка 19;
- Субординований борг - Примiтка 23;
- Статутний капiтал - Примiтка 24;
- Емiсiйнi рiзницi (Додатково сплачений капiтал) - примiтки вiдсутнi;
- Резерви переоцiнки - Примiтка 24

2. Назва статтi балансу в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про фiнансовий стан Банку:
- Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток має назву Поточнi активи з податку на прибуток;
- Кошти банкiв складаються з Заборгованiсть перед Нацiональним банком України та Заборгованiсть перед кредитними установами;
- Кошти клiєнтiв має назву Заборгованiсть перед клiєнтами;
- Борговi цiннi папери, емiтованi банком має назву Випущенi борговi цiннi папери;
- Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток має назву Поточнi зобов’язання з податку на прибуток;
- Неконтрольована частка має назву Частка не контролюючих акцiонерiв;
- Усього власного капiталу має назву Всього капiтал;
- Усього зобов'язань та власного капiталу має назву Всього капiтал i зобов’язання.

3. У звiтi про фiнансовий стан Банку не вiдображаються статтi:
- Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї;
- Гудвiл;
- Iншi залученi кошти;
- Вiдстроченi податковi зобов’язання;
- Зобов'язання групи вибуття;
- Незареєстрованi внески до статутного капiталу.

4. У звiтi про фiнансовий стан Банку є стаття Всього капiтал, що належить акцiонерам Банку - за 2013 р. показник становить 9031619 тис.грн., за 2012 р. показник становить 8103724 тис.грн. Даний показник складається з: Статутний капiтал, Додатково сплачений капiтал, Резерви переоцiнки, Резервнi та iншi фонди, Нерозподiлений прибуток.

5. Деякi статтi балансу згрупованi:
- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Основнi засоби та нематерiальнi активи" складається з двох статей балансу в звiтi про фiнансовий стан Банку - "Основнi засоби" та "Нематерiальнi активи". Показник "Основнi засоби" - за 2013 р. 2279868 тис. грн., за 2012 р. 2345734 тис. грн.; показник "Нематерiальнi активи" - за 2013 р. 467157 тис. грн., за 2012 р. 507310 тис. грн.
- статтi балансу в программi SimpleXmlReports "Iншi фiнансовi активи" та "Iншi активи" поєднанi у звiтi про фiнансовий стан Банку i вiдображаються в статтi "Iншi активи". Показник "Iншi активи" у звiтi про фiнансовий стан Банку становить - за 2013 р. 722720 тис. грн., за 2012 р. 368407 тис. грн.
- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Кошти банкiв" складається з двох статей балансу в звiтi про фiнансовий стан Банку - "Заборгованiсть перед Нацiональним банком України" та "Заборгованiсть перед кредитними установами". Показник "Заборгованiсть перед Нацiональним банком України" - за 2013 р. 402137 тис. грн., за 2012 р. 150586 тис. грн.; показник "Заборгованiсть перед кредитними установами" - за 2013 р. 7708249 тис. грн., за 2012 р. 11941762 тис. грн.
- статтi балансу в программi SimpleXmlReports "Iншi фiнансовi зобов'язання" та "Iншi зобов'язання" поєднанi у звiтi про фiнансовий стан Банку i вiдображаються в статтi "Iншi зобов’язання". Показник "Iншi зобов’язання" у звiтi про фiнансовий стан Банку становить - за 2013 р. 573454 тис. грн., за 2012 р. 573598 тис. грн.

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки
за 2013 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Процентні доходи54821825944420
Процентні витрати28-1988482-2361507
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)2834937003582913
Комісійні доходи2917041361562955
Комісійні витрати29-344010-239817
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку8437-7487
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4000
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах241105-211707
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж248348-10411
Результат від операцій з іноземною валютою7, 8141798118895
Результат від переоцінки іноземної валюти18, 19-17358707
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості0-2919
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова00
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова7, 800
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9-1295664-1102211
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів9-1033-27654
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення22, 3800
Відрахування до резервів за зобов'язаннями30-216217157
Інші операційні доходи18, 199670081585
Адміністративні та інші операційні витрати31-2994237-3189701
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній11-85550
Прибуток/(збиток) до оподаткування1271205572305
Витрати на податок на прибуток32-253925-253038
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває00
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування3300
Прибуток/(збиток) за рік1017280319267
Прибуток (збиток), що належить: власникам банку34, 351014879318843
Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці34, 352401424
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 350.03380.0106
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 350.03380.0106
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 3500
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 3500
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік34, 350.03380.0106
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік34, 350.03380.0106

Звiт про прибутки i збитки Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про прибутки i збитки Банку, крiм того вiдрiзняються назви статей:
- Процентнi доходи - примiтка вiдсутня;
- Процентнi витрати - примiтка вiдсутня;
- Комiсiйнi доходи - примiтка вiдсутня;
- Комiсiйнi витрати - примiтка вiдсутня;
- Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї) - примiтка вiдсутня;
- Результат вiд переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi (Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi) - Примiтка 14;
- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв) - Примiтки 10 та 11;
- Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Зменшення корисностi активiв призначених для продажу) - Примiтка 18;
- Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (Зменшення корисностi iнших активiв та резерви) - примiтка вiдсутня;
- Iншi операцiйнi доходи (Iншi доходи) - Примiтка 27;
- Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (Витрати на персонал; Знос i амортизацiя; Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати) - Примiтки 28, 15, 16;
- Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй (Зменшення корисностi iнвестицiй у дочiрнi компанiї) - примiтка вiдсутня;
- Витрати на податок на прибуток (Витрати з податку на прибуток) - Примiтка 17;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває - примiтка вiдсутня;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi - примiтка вiдсутня;
- Прибуток/(збиток) на акцiю, що належить власникам банку - примiтка вiдсутня.

2. Назва статтi звiту в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про фiнансовий стан Банку:
- "Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати)" має назву "Чистi процентнi доходи";
- "Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами: Торговi цiннi папери";
- "Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки у фiнансових результатах" має назву "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: переоцiнка";
- "Результат вiд операцiй з iноземною валютою" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: торговi операцiї";
- "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: курсовi рiзницi";
- "Прибуток (збиток), що належить: власникам банку" має назву "Припадає на: акцiонерiв Банку";
- "Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованiй частцi" має назву "Припадає на: частку не контролюючих акцiонерiв";

3. У звiтi про прибутки i збитки Банку не вiдображаються статтi:
- Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi;
- Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова;
- Збиток/(прибуток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова;
- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв;
- Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення;
- Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває;
- Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю;

4. У звiтi про прибутки i збитки Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Чистi процентi доходи пiсля резерву пiд зменшення корисностi кредитiв - за 2013 р. показник становить 2198036 тис.грн., за 2012 р. показник становить 2480702 тис.грн. Даний показник розраховується як: Чистi процентнi доходи зменшенi на суму Резерву пiд зменшення корисностi кредитiв;
- Непроцентнi доходи - за 2013 р. показник становить 719030 тис.грн., за 2012 р. показник становить (-28418) тис.грн. Даний показник розраховується в результатi додавання: Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi), Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами (Торговi цiннi папери, Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу), Iншi доходи.
- Непроцентнi витрати - за 2013 р. показник становить (-3005987) тис.грн., за 2012 р. показник становить (-3203117) тис. грн. Даний показник розраховується в результатi додавання: Витрати на персонал, Знос i амортизацiя, Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати, Зменшення корисностi iнвестицiй у дочiрнi компанiї, Зменшення корисностi iнших активiв та резерви, Зменшення корисностi активiв призначених для продажу, Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi;
- Прибуток, що вiдноситься до простих акцiй - за 2013 р. показник становить 1014179 тис.грн., за 2012 р. показник становить 318143 тис.грн.;
- Прибуток, що вiдноситься до привiлейованих акцiй - за 2013 р. показник становить 700 тис.грн., за 2012 р. показник становить 700 тис.грн.;
- Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) - за 2013 р. показник становить 29977656, за 2012 р. показник становить 29969945;
- Середньозважена кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) - за 2013 р. показник становить 49994, за 2012 р. показник становить 49986;
- Чистий та скоригований прибуток на одну привiлейовану акцiю (грн.) - за 2013 р. показник становить 0,0140, за 2012 р. показник становить 0,0140.

5. Деякi статтi звiту згрупованi:
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" складається з чотирьох статей у звiтi про прибутки i збитки Банку - "Витрати на персонал", "Знос i амортизацiя", "Зменшення корисностi активiв призначених для продажу" та "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати". Показник "Витрати на персонал" - за 2013 р. (-1513315) тис. грн., за 2012 р. (-1543488) тис. грн.; показник "Знос i амортизацiя" - за 2013 р. (-449129) тис. грн., за 2012 р. (-463243) тис. грн.; показник «Зменшення корисностi активiв призначених для продажу» - за 2013 р. (-15512) тис. грн.., за 2012 (0); показник "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" - за 2013 р. (-1016281) тис. грн., за 2012 р. (-1182970) тис. грн.
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" складається з двох статей у звiтi про прибутки i збитки Банку - "Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу" та "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї". Показник "Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу" - за 2013 р. 217668 тис. грн., за 2012 р. 0 тис. грн.; показник "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї" - за 2013 р. 30680 тис. грн., за 2012 р. (-10411) тис. грн.

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про сукупний дохід
за 2013 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Прибуток/(збиток) за рік1017280319267
Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж-10367134258
Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів0-62574
Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00
Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності3400
Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії34, 3500
Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом34, 35165874531
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік34, 35-87084-23785
Усього сукупного доходу за рік34, 35930196295482
Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку34, 35927795295058
Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці34, 352401424

Звiт про сукупний дохiд Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про про сукупний дохiд Банку, крiм того вiдрiзняються назви статей:
- Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Нереалiзованi доходи за операцiями з iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу; Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки) - Примiтка 24;
- Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв (Переоцiнка будiвель) - Примiтка 24;
- Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (Податок на прибуток вiд чистих прибуткiв за iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу, Податок на прибуток, що вiдноситься до переоцiнки будiвель) - Примiтки 17 та 24.

2. Назва статтi звiту в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про сукупний дохiд Банку:
- "Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування" має назву "Iншi сукупнi витрати за рiк за вирахуванням податкiв";
- "Усього сукупного доходу, що належить власникам банку" має назву "Припадає на акцiонерiв Банку";
- "Усього сукупного доходу, що належить неконтрольованiй частцi" має назву "Припадає на частку не контролюючих акцiонерiв".

3. У звiтi про сукупний дохiд Банку не вiдображаються статтi:
- Результат переоцiнки за операцiями з хеджування грошових потокiв;
- Накопиченi курсовi рiзницi вiд перерахунку у валюту подання звiтностi;
- Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї.

4. У звiтi про сукупний дохiд Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Всього статтi, якi переносяться чи можуть бути перенесенi у прибутки або збитки - за 2013 р. (-87084) тис. грн., за 2012 р. 28777 тис. грн. Даний показник складається з таких статей: Нереалiзованi доходи за операцiями з iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу, Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки, Податок на прибуток вiд чистих прибуткiв за iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу;
- Всього статтi, якi не будуть перенесенi до прибуткiв або збиткiв - за 2013 р. - , за 2012 р. (-52562) тис. грн. Даний показник складається з таких статей: Переоцiнка будiвель, Податок на прибуток, що вiдноситься до переоцiнки будiвель.

5. Деякi статтi звiту згрупованi:
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" складається з двох статей у звiтi про сукупний дохiд Банку - "Нереалiзованi доходи за операцiями з iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу", "Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки". Показник "Нереалiзованi доходи за операцiями з iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу" - за 2013 р. - , за 2012 р. 34258 тис. грн.; показник "Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки" - за 2013 р. (-103671) тис. грн., за 2012 р. - ;
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом" складається з двох статей у звiтi про сукупний дохiд Банку - "Податок на прибуток вiд чистих прибуткiв за iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу", "Податок на прибуток, що вiдноситься до переоцiнки будiвель". Показник "Податок на прибуток вiд чистих прибуткiв за iнвестицiйними цiнними паперами наявними для продажу" - за 2013 р. 16587 тис. грн., за 2012 р. (-5481) тис. грн.; показник "Податок на прибуток, що вiдноситься до переоцiнки будiвель" - за 2013 р. - , за 2012 р. 10012 тис. грн.

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік

Найменування статтіПриміткиНалежить власникам банкуНеконтрольована часткаУсього власного капіталу
статутний капіталемісійні різницірезервні, інші фонди та резерви переоцінкинерозподілений прибутокусього
123456789
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)3083241303215614323772607647808538-346417773897
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення50000000
Скоригований залишок на початок попереднього періоду0000000
Усього сукупного доходу2900-23785318843295058424295482
Емісія акцій:28
номінальна вартість90000000
емісійний дохід90000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля28-1338-399500-53330-5333
продаж281546461500616106161
анулювання280000000
Об'єднання компаній480000000
Дивіденди37000-700-7000-700
Залишок на кінець попереднього періоду3083449303277613547836327168103724-342178069507
Усього сукупного доходу2900-8708410148799277952401930196
Емісія акцій:28
номінальна вартість0000000
емісійний дохід0000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля280000000
продаж28201599008000800
анулювання280000000
Об'єднання компаній0000000
Дивіденди37000-700-7000-700
Залишок на кінець звітного періоду30027753033375124603517494349031619-318168999803

Звiт про змiни у власному капiталi Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають дiйсностi.
Формування звiту про змiни у власному капiталi Банку - Примiтка 24.

2. У звiтi про змiни у власному капiталi Банку не вiдображаються статтi:
- Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення
- Скоригований залишок на початок попереднього перiоду;
- Емiсiя акцiй;
- Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: анулювання;
- Об'єднання компанiй.

3. У звiтi про змiни у власному капiталi Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2012 р. Резерви переоцiнки (-23848) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 23848 тис. грн.;
- Податковий ефект вiдвернення переоцiнки будiвель протягом 2012 р. Резерви переоцiнки (-31494) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 31494 тис. грн.;
- Перерахування нерозподiленого прибутку до резервних та iнших фондiв протягом 2012 р. Резервнi та iншi фонди 1533 тис. грн.; Нерозподiлений прибуток (-1533) тис. грн.;
- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2013 р. Резерви переоцiнки (-23533) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 23533 тис. грн.;
- Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель протягом 2013 р. Резерви переоцiнки (-894) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 894 тис. грн.;
- Перерахування нерозподiленого прибутку до резервних та iнших фондiв протягом 2013 р. Резервнi та iншi фонди 2763 тис. грн.; Нерозподiлений прибуток (-2763) тис. грн.;
- Вiдвернення ефекту гiперiнфляцiї протягом 2013 р. Статутний капiтал (-80875) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 80875 тис. грн.

4. Деякi статтi звiту згрупованi:
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки" складається з двох статей у звiтi про змiни у власному капiталi Банку - "Резерви переоцiнки" та "Резервнi та iншi фонди".

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2013 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані52590855666957
Процентні витрати, що сплачені-2016214-2292864
Комісійні доходи, що отримані17553611526976
Комісійні витрати, що сплачені-344010-239817
Результат операцій з торговими цінними паперами5454-19
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою141798118895
Інші отримані операційні доходи9574677856
Витрати на утримання персоналу, сплачені-1453229-1558490
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені-967522-945289
Податок на прибуток, сплачений-208471-54342
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях22679982299863
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України-53249-83857
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів-309898136
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах1258252-206770
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках-240246793
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів-24601183006761
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів-194363-90781
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків-9343-171020
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів-1185404704378
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком31950-5636
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями00
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 17-5288893428
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності9, 17-4242875651295
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж102209880
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення140-3500
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення14, 174004111332480
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів00
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів4400
Придбання асоційованих компаній1700
Надходження від реалізації асоційованих компаній1100
Придбання інвестиційної нерухомості11, 17-7875-27423
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості1251910
Придбання основних засобів12, 17-209018-250630
Надходження від реалізації основних засобів14207916813
Придбання нематеріальних активів14, 17-109818-143384
Надходження від вибуття нематеріальних активів00
Дивіденди, що отримані21953310
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності21338045924666
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій2500
Емісія привілейованих акцій2500
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2600
Викуп власних акцій260-5333
Продаж власних акцій26, 278006161
Отримання субординованого боргу2600
Погашення субординованого боргу2600
Отримання інших залучених коштів2600
Повернення інших залучених коштів26, 27-3977637-3962183
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю00
Дивіденди, що виплачені-685-688
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів00
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 4-3977522-3962043
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти1, 424242-6902
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 4-40395222607016
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 497737977166781
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 457342759773797

Звiт про рух грошових коштiв Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають дiйсностi.
- Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд погашення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - примiтка вiдсутня;
- Придбання iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Придбання основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Придбання нематерiальних активiв - примiтка вiдсутня;
- Продаж власних акцiй - примiтка вiдсутня;
- Отримання iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Повернення iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Дивiденди, що виплаченi - примiтка вiдсутня;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду - примiтка 7;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду - примiтка 7.

2. У звiтi про рух грошових коштiв Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж, що розкривається в рамках показника Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж за 2013 р. становить 35134 тис. грн., за 2012 р. -.

3. У звiтi про рух грошових коштiв Банку не вiдображаються статтi:
- Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами;
- Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях;
- Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв;
- Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями;
- Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;
- Придбання дочiрнiх компанiй за мiнусом отриманих грошових коштiв;
- Надходження вiд реалiзацiї дочiрньої компанiї за мiнусом сплачених грошових коштiв;
- Придбання асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд реалiзацiї асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв;
- Емiсiя простих акцiй;
- Емiсiя привiлейованих акцiй;
- Iншi внески акцiонерiв, крiм емiсiї акцiй;
- Отримання субординованого боргу;
- Погашення субординованого боргу;
- Додатковi внески в дочiрню компанiю;
- Надходження вiд продажу частки участi без втрати контролю;
- Iншi виплати акцiонерам, крiм дивiдендiв.Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування00
Коригування:
Знос та амортизація00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів00
Амортизація дисконту/(премії)00
Результат операцій з торговими цінними паперами00
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою00
(Нараховані доходи)00
Нараховані витрати00
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності00
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності00
Інший рух коштів, що не є грошовим00
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях00
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України00
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах00
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках00
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів00
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями9, 1700
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 1700
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток1000
Податок на прибуток, що сплачений1000
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності1400
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж14, 1700
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж00
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення4400
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення1700
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів1100
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів11, 1700
Придбання асоційованих компаній1200
Надходження від реалізації асоційованих компаній12, 1700
Придбання інвестиційної нерухомості1400
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості14, 1700
Придбання основних засобів00
Надходження від реалізації основних засобів2100
Придбання нематеріальних активів2100
Надходження від вибуття нематеріальних активів2500
Дивіденди, що отримані2500
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності2600
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій2600
Емісія привілейованих акцій26, 2700
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2600
Викуп власних акцій2600
Продаж власних акцій2600
Отримання субординованого боргу26, 2700
Погашення субординованого боргу00
Отримання інших залучених коштів00
Повернення інших залучених коштів00
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю1, 400
Дивіденди, що виплачені1, 400
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів1, 400
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 400
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти1, 400
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 400

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не склалається Банком.

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року Керівник-
   (підпис, ініціали, прізвище)
- Головний бухгалтер -
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)