Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Вiдповiдно до Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" основною метою дiяльностi Банку є одержання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Iстотним учасником Банку є Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m. Мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ є провiдна австрiйська фiнансова установа, має письмовий дозвiл Нацiонального банку України вiд 14.10.2005 № 377 на iстотну участь. За звiтний рiк змiн у складi власникiв iстотної участi Банку не вiдбулось. Станом на 31.12.2013 р. частка Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ в статутному капiталi Банку дорiвнює 96,4466 %.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, в 2013 роцi вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Протягом бiльше нiж 20-рiчної iсторiї дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лiдером у багатьох сегментах ринку банкiвських послуг, в тому числi в сферi кредитування українських промислових та сiльськогосподарських пiдприємств, малого та середнього бiзнесу. За останнi роки Банк суттєво розширив спектр фiнансових послуг для населення України, що дозволило Банку зайняти провiднi позицiї на ринку роздрiбного кредитування. Висока якiсть роботи Банку пiдтверджується високим рiвнем оцiнки репутацiї Банку з боку клiєнтiв та партнерiв Банку. Про це свiдчать i численнi нагороди вiд українських та iноземних установ та топ-рейтинги Банку. Наша спроможнiсть поєднувати мiсцевий досвiд з високими стандартами обслуговування захiдних фiнансових установ i, зокрема, провiдної європейської групи Райффайзен Iнтернацiональ, є однiєю з наших сильних конкурентних сторiн. Протягом 2013 р. на Банк було накладено певнi штрафи з боку органiв державної влади. Зокрема потягом 2013 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" сплатив: - Державнiй податкова iнспекцiя - 76020,68 грн.; - Нацiональному банку України - 102182,61 грн.; - Пенсiйнийному фонду України - 149021,47 грн.; - в Мiсцевий бюджет/ Державне Казначейство - 647346,62 грн.; - МВД КМВ ФСС - 2841,15 грн.; - Адмiнiстративному суду - 2610,74 грн.; - ДВС Печерське районне управлiння юстицiй - 1820,00 грн.; - Державний iнститут України з питань захисту споживачiв - 1700,00 грн. Крiм того протягом 2013 року до Банку були застосованi санкцiї у формi Застереження, у зв'язку з недотриманням Банком вимог Нацiонального банку України при здiйсненнi операцiй фiзичних осiб з iноземної валютою, як готiвкових, так и безготiвкових. Банком вжито ряд заходiв для усунення невiдповiдностей та забезпеченння належного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Крiм того, у 2013 роцi Банком у судовому порядку оскаржувалися Приписи винесенi органами Державної екологiчної iнспекцiї (далi скорочено - ДЕI) при проведеннi перевiрки дотримання Банком вимог природоохоронного законодавства та якими на Банк покладається обов'язок вчинити певнi дiї, отримати дозвiльнi документи тощо, зокрема : 1. Припис ДЕI у м.Києвi вiд 07.02.2013р., визнаний неправомiрним та скасований Ухвалою Київсього апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10.09.2013 р., яка набрала чинностi з 10.09.2013 р. ДЕI у м. Києвi було подано касацiйну скаргу на зазначене рiшення до Вищого адмiнiстративного суду України (станом на 31.12.2013 р. - не розглянута). 2. Припис ДЕI у Харкiвськiй областi вiд 04.10.2013 р. скасований Постановою Харкiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 03.12.2013 р., яка набрала чинностi 30.12.2013 р. Апеляцiйна скарга на Постанову не надходила. 3. Припис ДЕI у Закарпатськiй областi вiд 11.12.2013 р. оскаржується Банком у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi. Рiшенням суду вiд Станом на 31.12.2013 р. рiшення не прийняте.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками в Банку: Остаточну вiдповiдальнiсть за встановлення та затвердження цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом несе Спостережна рада. При цьому Банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi вiдповiдають за управлiння ризиками та їх контроль. Правлiння Банку вiдповiдає за внесення пропозицiй та реалiзацiю всiх цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом, а також за загальне управлiння ризиками, контроль та здiйснення полiтики управлiння ризиками Групи Райффайзен в Банку. Регулярнi звiти про управлiння ризиками та постiйний аналiз ризикiв забезпечують достатню основу для прийняття рiшень членами Правлiння щодо доречностi процедур у процесi виявлення, визначення та мiнiмiзацiї ризикiв. Кредитний комiтет та комiтет з проблемних кредитiв несуть загальну вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння ризиками та лiмiтiв на прийняття рiшень. Цi комiтети вiдповiдають за основнi питання, пов’язанi з ризиками, i здiйснюють управлiння та контроль за процесом прийняття рiшень стосовно ризикiв, також вiдповiдають за затвердження iндивiдуальних лiмiтiв на прийняття рiшень у межах, встановлених Спостережною радою Банку. Кредитний комiтет приймає рiшення щодо надання кредитiв. Обов’язковим членом кредитного комiтету є представник вертикалi ризикiв. Комiтет з управлiння активами та пасивами несе вiдповiдальнiсть за досягнення цiлей лiквiдностi та їх контроль, а також за розробку стратегiї Банку та її впровадження. Комiтет з управлiння операцiйним ризиком несе вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння операцiйним ризиком у вiдповiдностi з вимогами Групи Райффайзен та Нацiонального банку України. Банк створив пiдроздiли управлiння ризиками, якi працюють незалежно вiд iнших напрямкiв дiяльностi та несуть вiдповiдальнiсть за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлiнням ризиками для забезпечення незалежного процесу контролю. Казначейство вiдповiдає за управлiння активами та зобов’язаннями Банку, а також за загальну фiнансову структуру, за ризики фiнансування та лiквiдностi Банку. Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються Службою внутрiшнього аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих процедур. Надмiрна концентрацiя ризикiв: Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь чи географiчний регiон. Концентрацiя виникає в разi якщо декiлька контрагентiв здiйснюють однакову господарську дiяльнiсть або дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають подiбнi економiчнi характеристики, що обумовлюють їх здатнiсть виконувати договiрнi зобов’язання, якi зазнають однакового впливу змiн в економiчних, полiтичних або iнших умовах. З метою уникнення надмiрної концентрацiї ризикiв внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi iнструкцiї щодо зосередження уваги на збереженнi диверсифiкованого портфелю. Весь процес управлiння кредитами здiйснюється за чинною кредитною полiтикою. Ключовi характеристики системи управлiння ризиками в Банку: Система управлiння кредитними ризиками Банку базується на забезпеченнi надiйного та безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу кредитного ризику як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi. Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками є: 1) формування чiтких критерiїв кредитування з метою зменшення кредитних ризикiв. Спостережною радою Банку встановлюється чiтка стратегiя управлiння ризиками. 2) встановлення нормативiв та лiмiтiв. З метою контролю та управлiння кредитним ризиком встановлено лiмiти на суму ризику, який Банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентiв, пов’язаних з ними осiб та груп пов'язаних осiб, якi сумiсно та суттєво поєднують рiзнi види ризикiв у банкiвськiй та комерцiйнiй дiяльностi. Контроль ризикiв, пов’язаних з такими лiмiтами, здiйснюється на постiйнiй основi. 3) оцiнка кредитного ризику. Одним iз основних способiв оцiнки кредитного ризику є аналiз платоспроможностi та кредитоспроможностi кожного потенцiйного позичальника на основi методу фiнансових коефiцiєнтiв, затверджених нормативними документами Банку. Оцiнка кредитного ризику здiйснюється у Банку як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi за допомогою аналiзу кiлькiсних та якiсних показникiв. Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. 4) контроль кредитного ризику. Для зменшення кредитних ризикiв Банк встановлює обмеження i доводить їх до виконавцiв за допомогою полiтик, положень, стандартiв та процедур, якi визначають обов'язки i повноваження працiвникiв. Цi контрольнi обмеження є дiєвими iнструментами управлiння, якi уточнюються у разi змiни умов або рiвня прийнятностi кредитного ризику. Кредитнi полiтики розробляються для кожного бiзнес-сегменту клiєнтiв Банку, з урахуванням географiчної та галузевої концентрацiї цiльового ринку кредитування та їх економiчної специфiки. З урахуванням вимог затверджених кредитних полiтик, у Банку розроблено стандарти банкiвських кредитних продуктiв для клiєнтiв кожного бiзнес сегменту. Шляхом делегування вiдповiдних повноважень колегiальним органам Банку, Банк визначає послiдовнiсть процесу надання дозволiв на вiдхилення вiд затверджених обмежень або змiни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими; 5) монiторинг кредитного ризику. Банк здiйснює монiторинг кредитного ризику для забезпечення своєчасного вiдстеження його рiвня та виняткiв iз тих чи iнших правил. Звiти про монiторинг якостi кредитного портфеля є регулярними, своєчасними, точними та iнформативними i надаються вiдповiдним колегiальним органам та посадовим особам для вжиття необхiдних заходiв. Вiдповiдно до своєї полiтики Банк здiйснює присвоєння рейтингiв в рамках свого кредитного портфелю. Всi внутрiшнi категорiї ризику визначаються у вiдповiдностi до методики присвоєння рейтингiв банку. Вiдповiднi рейтинги по розмiрам ризику регулярно переглядаються i оновлюються. Окрiм рейтингу розроблено Систему раннього попередження, на основi якої регулярно переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть групування позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Служба внутрiшнього аудиту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалi – Служба) є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, який створений за рiшенням i пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку. Служба проводить перевiрки Банку та iнших компанiй на територiї України, якi входять до Групи Райффайзен Iнтернацiональ. Додатково Служба може проводити перевiрки iнших компанiй, в яких Банк приймає участь (має частку у статутному капiталi). Служба проводить наступнi типи перевiрок: тематичнi аудити дирекцiй при здiйсненнi виїзного iнспектування, системнi тематичнi аудити дирекцiй, тематичнi аудити Центрального офiсу, раптовi ревiзiї кас/сховищ вiддiлень та дирекцiй, аудити вiддiлень, послiдуючi монiторинги виконання заходiв/рекомендацiй, що наданi за результатами аудитiв. При проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, внутрiшнiх документiв Банку, Директив Групи Райффайзен Iнтернацiональ. Результати аудитiв оформляються у виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi висновки мiстять конкретнi рекомендацiї по виправленню недолiкiв, строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах кожного аудиту здiйснюється послiдуючий монiторинг виконання наданих рекомендацiй. Вiдповiдно до затвердженого Спостережною радою Банку Рiчного плану аудиторських перевiрок, що складається на основi оцiнки ризикiв, Службою внутрiшнього аудиту протягом 2013 року проведено: 1. аудиторських перевiрок Дирекцiй Банку - 117, в т.ч.: - раптових ревiзiй готiвки, банкiвських металiв та iнших цiнностей в сховищах 14-ти Дирекцiй - 14; - раптових ревiзiй у касах перерахунку 15-ти Дирекцiй - 28. 2. аудиторських перевiрок вiддiлень Банку - 829, в т.ч.: - перевiрок вiддiлень з ревiзiями кас, сховищ (в т.ч. в 161 вiддiленнi проводився рiчний монiторинг заходiв, рекомендованих вiддiленням та Дирекцiям) – 789. 3. Кiлькiсть перевiрок активних операцiй рiвня Центрального офiсу - 59 (в т.ч. позаплановi - 4). 4. Кiлькiсть перевiрок пасивних операцiй рiвня Центрального офiсу - 30 (в т.ч. позаплановi - 3). Рiчна фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдно за нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом 2013 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр, бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку). Загалом протягом 2013 р. продано: - будiвлi, споруди - 3 об'єкти, загальна балансова вартiсть становила 647712,95 грн., залишкова вартiсть - 603106,68 грн., експертна оцiнка - 721593,08 грн.; - транспортнi засоби - 46 одиниць, загальна балансова вартiсть становила 6176039,57 грн., залишкова вартiсть - 593751,90 грн., експертна оцiнка - 2368928,40 грн.; - машини та обладнання - 1625 одиниць, загальна балансова вартiсть становила 5211912,07 грн., залишкова вартiсть - 4128,70 грн., експертна оцiнка - 176198,94 грн.; - iнше, в т.ч. меблi - 1476 одиниць, загальна балансова вартiсть становила 1134398,07 грн., залишкова вартiсть - 57677,77 грн., експертна оцiнка - 61952,39 грн.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом 2013 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, визначений cтатутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр, бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку). Тому i оцiнка таких активiв не здiйснювалась. Проводилась експертна оцiнка основних засобiв, якi продавались Банком: - будiвлi, споруди - 3 об'єкти, експертна оцiнка - 721593,08 грн.; - транспортнi засоби - 46 одиниць, експертна оцiнка - 2368928,40 грн.; - машини та обладнання - 1625 одиниць, експертна оцiнка - 176198,94 грн.; - iнше, в т.ч. меблi - 1476 одиниць, експертна оцiнка - 61952,39 грн.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До пов’язаних сторiн входить материнська компанiя, пiдприємства пiд спiльним контролем, ключовий управлiнський персонал та їхнi прямi родичi. Протягом 2013 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснював операцiї з пов'язаними сторонами: Заборгованiсть за наданими кредитами станом 31 грудня 2013 р. становила 1654 тис. грн. (за операцiями з ключовим персоналом). Заборгованiсть перед клiєнтами станом 31 грудня 2013 р. становила 7154526 тис. грн. в тому числi за операцiями з: - материнською компанiєю - 6978323 тис. грн.; - пiдприємствами пiд спiльним контролем - 142881 тис. грн.; - ключовим управлiнським персоналом - 33322 тис. грн. В сiчнi мiсяцi 2013 року Банком були проданi iстотному учаснику Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв. Було продано 2007674 акцiй. I. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕК Гамма»: 20.03.2013 р. – АТ «Райффайзен Банк Аваль» було включено до складу учасникiв ТОВ «РЕК Гамма», iз часткою – 15 000 грн., що складає 100% статутного капiталу та вiдповiдає 100% голосiв на Загальних Зборах Учасникiв ТОВ «РЕК Гамма». 26.03.2013 р. - Статутний фонд ТОВ «РЕК Гамма» було збiльшено АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 30 млн. грн. до суми 30 015 000,00 грн. 20.12.2013 р. - Статутний фонд ТОВ «РЕК Гамма» було збiльшено АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 19 млн. грн. до суми 49 015 000,00 грн. 31.05.2013 року мiж ТОВ «РЕК Гамма» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Договiр оренди нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4-а, лiт. А. 18.06.2013 року мiж ТОВ «РЕК Гамма» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Генеральний зарплатний договiр з компанiєю щодо обслуговування КР спiвробiтникiв пiдприємства. 27.12.2013 року мiж ТОВ «РЕК Гамма» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Генеральний депозитний договiр. II. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Райффайзен Аваль»: 04.10.13 року мiж ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Договiр оренди нерухомого майна на суму 1150,00грн. 27.03.13 року мiж ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено Договiр купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної позики на суму 2374203,20грн. III. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Райффайзен Лiзинг Аваль»: Протягом 2013 року мiж ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено декiлька депозитних договорiв на розмiщення/пролонгацiю вкладiв на загальну суму: 21 503 000,00 гривень та 136 156 550,00 доларiв США.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) щодо окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, був пiдготовлений, враховуючи вимоги рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Для проведення аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк, складеної у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Спостережною радою затверджена аудиторська компанiя «КПМГ Аудит». Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»: Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31032100 Юридична адреса : 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 11 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: № 2397 вiд 26.01.2001 р. Термiн чинностi: до 27.01.2016 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi аудиторської компанiї «КПМГ Аудит» 13 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Компанiя другий рiк надає аудиторськi послуги Банку по проведенню аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторська компанiя «КПМГ Аудит» iнших послуг Банку не надавала.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкти вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
За роки, що передували звiтному року, аудит фiнансової звiтностi згiдно нацiональних стандартiв та вимог Нацiонального банку України проводився аудиторською компанiєю ТОВ «РСМ АПiК». Попереднiм аудитором фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ була компанiя ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги». Змiна аудиторської компанiї вiдбулась в 2012 роцi i обумовлена вимогами Нацiонального банку України щодо змiни аудиторської компанiї кожнi 7 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду скарг регулюється Iнструкцiєю з дiловодства в АППБ "Аваль", затвердженою постановою Правлiння АППБ "Аваль" № П-9/14 вiд 01.03.1999, Положенням про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, затвердженим розпорядженням Правлiння № 155/1-РП вiд 14.10.2011, Положенням про внутрiшнiй контроль торговця цiнними паперами АППБ "Аваль", затвердженим постановою Правлiння № П-73/32 вiд 09.12.2002. Процедура роботи зi зверненнями громадян, що надходять до Банку. Звернення надходять: - в уснiй; - письмовiй; - електроннiй формi. В уснiй формi звернення надходять: - за допомогою автоматичної альтернативної системи надання iнформацiї голосом Iнформацiйного центру (IVR); - при зверненнi громадян до Iнформацiйного центру за телефоном; - при особистому прийомi громадян керiвництвом Банку (ЦО, дирекцiї), порядок (черговiсть, особливостi тощо) здiйснення якого визначається окремим нормативним документом Банку. При надходженнi усного звернення (по телефону) до Iнформацiйного центру, працiвник IЦ за наявностi вiдповiдної компетенцiї та iнформацiї достатньої для вiдповiдi на звернення, iнформує громадянина по сутi звернення. У разi недостатностi у вказаного працiвника вiдповiдної компетенцiї щодо вiдповiдi по сутi звернення вiн, за бажанням особи яка звертається, заповнює електронну форму зворотнього зв’язку на сайтi Банку (www.aval.ua), яка автоматично вiдправляється на електронну адресу: info@aval.ua. У письмовiй формi звернення: - надходять засобами поштового зв’язку; - надаються до Банку заявником особисто. У письмових зверненнях мають бути зазначенi: прiзвище, iм’я, по-батьковi, мiсце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмовi звернення повиннi бути пiдписанi заявником (заявниками) iз зазначенням дати. Звернення оформлене без дотримання цих вимог повертаються заявниковi не пiзнiше як через 10 днiв вiд дня надходження. При цьому: - оформлюється лист, з вiдповiдними роз’ясненнями заявнику; - оригiнал звернення та лист-роз’яснення надсилає заявниковi; Звернення, якi надiйшли до Банку у письмовiй формi, пiдлягають обов’язковiй реєстрацiї. У електроннiй формi звернення надходять на офiцiйнi поштовi скриньки Банку: office@aval.ua, info@aval.ua, press@aval.ua у виглядi електронного листа. Розгляд звернень здiйснюється iз дотриманням основних принципiв роботи зi зверненнями в Банку, встановлених Положенням про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”. Вiдповiдь на звернення надається у спосiб, яким воно надiйшло до Банку (поштовим листом, електронним листом) або у спосiб, вказаний заявником у зверненнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Розгляд скарг, звернень i заяв клiєнтiв (споживачiв фiнансових послуг) у Банку уповноважений розглядати Вiддiл якостi, контролю та обробки скарг Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї. Начальник вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг - Бiлецький Володимир Валерiйович, заступник начальника вiддiлу - Ванденко Артур Владиславович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
За 2013 рiк до Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг надiйшло 17 звернень з тематикою Цiннi папери. З них 2 скарги та 15 iнформацiйних запитiв. Всi звернення опрацьованi згiдно вищезазначеного Положення.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
В провадженнi юридичної служби Банку у 2013 роцi перебували 39 судових справ за позовами до Банку споживачiв фiнансових послуг, з них: - 8 спорiв з операцiй розрахунково касового обслуговування: по 6 справам - прийнято рiшення на користь Банку, по 1 справi - рiшення на користь споживача, по 1 справi - рiшення ще не прийняте; - 10 спорiв з депозитної операцiї: по 8 справам - прийнято рiшення на користь Банку, по 2 справах - рiшення не на користь Банку. - 21 спiр з активної операцiї: по 14 справам - прийнятi рiшення на користь Банку, по 5 справам - рiшення ще не прийнято, по 2 справам-рiшення не на користь Банку.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.