Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ПрАТ "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України2397 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**146 П 000146 13.08.2013 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежних аудиторiв щодо окремої фiнансової звiтностi Банку Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далi – Банк) (ЄДРПОУ 14305909, мiсцезнаходження Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, зареєстровано в Києвi 27 березня 1992 р.), що додається, яка включає окремий звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 р., окремi звiти про прибутки та збитки, про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України, чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв: Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р., та вiдповiдно до вимог, прийнятих Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у окремiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання окремої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки: На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2013 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Пояснювальний параграф: Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до окремої фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 2, можуть мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв’язку iз цим питанням.
Звiт незалежних аудиторiв щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (окрема фiнансова звiтнiсть Банку): Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо окремої фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Ми провели аудит згiдно з Договором про надання послуг №70-SA/2012 вiд 27 квiтня 2012 року. Аудит був проведений в перiод з 14 жовтня 2013 р. до 18 квiтня 2014 р. На нашу думку, iнформацiя, розкрита у окремiй фiнансовiй звiтностi, була складена, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: - Станом на 31 грудня 2013 р. Банк дотримується вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. Крiм того, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: i. Немає суттєвих невiдповiдностей мiж окремою фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, пiдготовленою Банком, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з окремою фiнансовою звiтнiстю; ii. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Банк дотримувався вимог щодо виконання значних правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; iii. Iнформацiя, розкрита у окремiй фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Банку; iv. Пiд час проведення аудиту ми визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Звiт незалежних аудиторiв щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Банку Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та його дочiрнiх пiдприємств (далi – Банк) (ЄДРПОУ 14305909, мiсцезнаходження Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, зареєстровано в Києвi 27 березня 1992 р.), що додається, яка включає консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 р., консолiдованi звiти про прибутки та збитки, про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв i про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, якi включають загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України, чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв: Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 р., та вiдповiдно до вимог, прийнятих Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки: На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2013 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Пояснювальний параграф: Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 2, можуть мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв’язку iз цим питанням.
Звiт щодо вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (консолiдована фiнансова звiтнiсть Банку): Наш аудит було проведено з метою формування думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому. Згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р., нашi аудиторськi процедури були направленi на розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Ми провели аудит згiдно з Договором про надання послуг №70-SA/2012 вiд 27 квiтня 2012 року. Аудит був проведений в перiод з 14 жовтня 2013 р. до 18 квiтня 2014 р. На нашу думку, iнформацiя, розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, була складена, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вимог Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, законодавства України та чинних положень про подання рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Крiм того, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: - Станом на 31 грудня 2013 р. Банк дотримується вимог частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. Крiм того, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 р. ми повiдомляємо наступне: i. Немає суттєвих невiдповiдностей мiж консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, пiдготовленою Банком, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю; ii. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., Банк дотримувався вимог щодо виконання значних правочинiв, що перевищують 10 вiдсоткiв вартостi активiв, вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; iii. Iнформацiя, розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Банку; iv. Пiд час проведення аудиту ми визначили та здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».