Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 4 квартал 2013 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осібX
2. Основні відомості про випущені акціїX
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)-
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента-
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітентX
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльностіX
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
в) інформація про собівартість реалізованої продукції-
8. Квартальна фінансова звітність емітента-
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)-
11. Приміткип. 1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - iнформацiя вiдсутня, емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб протягом звiтного перiоду; п. 3-4. Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод), Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав зазначених видiв цiнних паперiв протягом звiтного перiоду; п. 6. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - iнформацiя вiдсутня, в штатному розписi Товариства вiдсутня посада корпоративного секретаря; п. 7. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть: б,в) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - iнформацiя вiдсутня вiдповiдно до пп.1.8. п. 1 Гл.2 Роздiлу IV Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (далi - Положення) (затвердженного Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. за № 1591); п. 8. Квартальна фiнансова звiтнiсть емiтента - iнформацiя вiдсутня, емiтент складає Промiжну фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. п. 9. Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi): - Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) - згiдно iз п. 4.2. наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 березня 2013 р. № 433 «Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi» ПАТ «Аграрний фонд» обрало спосiб складання Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не подається; п. 10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй протягом звiтного перiоду.