Авторизация на порталеРегистрация на портале

web site authorization

Authorization at www.stockworld.com.ua expands your access to web site functions: you may comment publications, organize meetings, participate in events, create personal profile, and view profiles of other registered users
РегистрацияForget your password?
You may use your profile in social networks to authorize on our web site. You automatically accept terms of Web site rules, and Rules of copying and other use of web site materials
Авторизация на порталеРегистрация на портале
You may use your profile in social networks to register on our web site :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
ЄДРПОУ:00386235

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення26.12.2012
Кворум зборів**88.948
ОписВ звiтному роцi буди проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв. 2.Прийняття рiшення про укладення кредитних договорiв, договорiв застави та договорiв iпотеки. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Чернюк О.Д. - голова комiсiї, Сiмченко С.В., Бiлокопита Н.I. - члени комiсiї. 2.Обрати головою зборiв - Сулiму О.М., секретарем зборiв - Бондаренко Р.С. 3.Затвердити запропонований регламент та порядок проведення загальних зборiв. 4.Укласти Кредитний договiр 1 на наступних умовах: " сума кредиту: 9 373 388,00 (дев'ять мiльйонiв триста сiмдесят три тисячi триста вiсiмдесят вiсiм) доларiв США, " процентна ставка: якщо фiксована - не вище 11% рiчних, якщо плаваюча (змiнювана) - не вище ставки LIBOR для тримiсячних депозитiв у доларах США плюс 750 базисних пунктiв, " термiн повернення кредиту - не пiзнiше 25 липня 2019 року, " додатковi платежi вiд Товариства: комiсiї в розмiрi до 1,7% вiд суми кредиту та iншi вiдшкодування, комiсiї, платежi; 5.Укласти Договори забезпечення; 6.Укласти Кредитний договiр 2 на наступних умовах: " сума кредиту: 9 542 078,00 (дев'ять мiльйонiв п'ятсот сорок двi тисячi сiмдесят вiсiм) доларiв США, " процентна ставка: якщо фiксована - не вище 11% рiчних, якщо плаваюча (змiнювана) - не вище ставки LIBOR для тримiсячних депозитiв у доларах США плюс 750 базисних пунктiв, " термiн повернення кредиту - не пiзнiше 25 липня 2019 року, " додатковi платежi вiд товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Свiтловодський рiчковий термiнал": комiсiї в розмiрi до 1,7% вiд суми кредиту та iншi вiдшкодування, комiсiї, платежi; 7.Уповноважити виконавчого директора Товариства Кузьменка Вiктора Iвановича на погодження на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї, вiдповiдальностi, розмiру платежiв тощо, але за винятком тих умов, якi визначенi Зборами) умов та пiдписання вiд iменi Товариства наступних документiв: " Кредитного договору 1, " Договорiв забезпечення, " Кредитного договору 2, " всiх документiв, якi необхiдно або бажано пiдписати згiдно з Кредитним договором 1, Договорами забезпечення, Кредитним договором 2 (наприклад, Боргових Iнструментiв (Debt Instruments), сертифiкатiв, засвiдчень та iнше), " будь-яких змiн, доповнень, додаткових угод до Кредитного договору 1, Договорiв забезпечення, Кредитного договору 2. 8.Укласти Договiр про плату; 9.Уповноважити виконавчого директора Товариства Кузьменка Вiктора Iвановича на погодження на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї, вiдповiдальностi, розмiру платежiв тощо, але за винятком тих умов, якi визначенi Зборами) умов та пiдписання вiд iменi Товариства наступних документiв: " Договору про плату, " всiх документiв, якi необхiдно або бажано пiдписати згiдно з Договором про плату, " будь-яких змiн, доповнень, додаткових угод до Договору про плату. 10.Виступити поручителем перед Кредитором за виконання ТОВ "Свiтловодський рiчковий термiнал" своїх зобов'язань за Кредитним договором 2, 11.Укласти Договiр поруки, а також 12.Уповноважити виконавчого директора Товариства Кузьменка Вiктора Iвановича на погодження на власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дiї, вiдповiдальностi, розмiру платежiв тощо, але за винятком тих умов, якi визначенi Зборами) умов та пiдписання вiд iменi Товариства наступних документiв: " Договору поруки, " всiх документiв, якi необхiдно або бажано пiдписати згiдно з Договором поруки, " будь-яких змiн, доповнень, додаткових угод до Договору поруки. 13.Виступити майновим поручителем вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УкрАгроКом", Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОЛОС", Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чечелiївське" та Публiчного акцiонерного товариства "Олександрiйський райагрохiм", що виступатимуть в якостi солiдарних боржникiв за кредитним договором на наступних умовах: - Загальна сума кредиту - 17 500 000,00 (сiмнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) Доларiв США з можливiстю отримувати в Доларах США та Гривнi; - Термiн кредиту - до 31 сiчня 2014 року Зi сплатою наступних процентних ставок: - Процентної ставки для Часток в Доларах США є змiнюваною i складається з маржi 8 (вiсiм) % рiчних та Ставки LIBOR (вiдповiдно до валюти Частки). При цьому, максимальний розмiр збiльшення процентної ставки для Часток в Доларах США складає 100 (сто) % рiчних; - Процентна Ставка для Часток в Гривнi є фiксованою i на дату укладення кредитного договору складатиме 100 (сто) % рiчних Зi сплатою Комiсiї за Оформлення та Ведення Кредитної Справи у розмiрi гривневого еквiвалента 70 000,00 (сiмдесят тисяч) доларiв США по курсу НБУ на дату сплати комiсiї.
 
Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення04.06.2012
Кворум зборів**89.0745
ОписВ звiтному роцi буди проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв. 2.Погодження укладення значних правочинiв в iнтересах Товариства. 3.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Чернюк О.Д. - голова комiсiї, Сiмченко С.В., Бiлокопита Н.I. - члени комiсiї. 2.Обрати головою зборiв - Сулiму О.М., секретарем зборiв - Бондаренко Р.С. 3.Затвердити запропонований регламент та порядок проведення загальних зборiв. 4.Оформити в ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829) Кредитний договiр i Генеральний договiр на випуск i обслуговування акредитивiв iз загальним лiмiтом зобов'язань в розмiрi еквiвалента 6228000 доларiв США, строком на 36 мiсяцiв зi сплатою наступних процентних ставок: 10,0% рiчних для заборгованостi в доларах США, 9.0% для заборгованостi в Євро, за 18,1% рiчних для заборгованостi в гривнi, за випуск i обслуговування акредитивiв -2.85% рiчних вiд суми виставлених акредитивiв, а також iнших, узгоджених з Банком комiсiй та платежiв. 5.Передати у якостi забезпечення зобов'язань перед Банком, товар в обiгу - цукор-пiсок в кiлькостi 2 135 тонн, майновi права на отримання виручки за експортним контраком №SH-125/W вiд 25.04.2012 г. (покупець HTU S.A. - Швейцарiя), майновi права на придбання обладнання елеватора за контрактом №GSI.110212 вiд 02.04.2012 (постачальник GSI), № В-205/12-вiд 23.03.2012. (постачальник - ТОВ "Ваговимiрювальнi системи"), № 2703/53 вiд 27.02.2012 г. (постачальник - ТОВ "Елеваторпромсервiс"). 6.Клопотати перед ТОВ "УкрАгроКом" (Код ЄДРПОУ 30327425) на передачу в якостi забезпечення зобов'язань ПАТ "Шарiвське" (Код ЄДРПОУ 00386235), перед Банком товару в обiгу - цукор-пiсок в кiлькостi 2960 тонн, простих iменних акцiй ПАТ"Шарiвське" у кiлькостi 329 717 (84.83% статутного капiталу) i про виступ ТОВ "УкрАгроКом" в якостi фiнансового поручителя за зобов'язаннями ПАТ "Шарiвське" перед ПАТ "ПУМБ". 7.Клопотати перед ТОВ "Олександрiйський цукровий завод" (Код ЄДРПОУ 00372109) на передачу в якостi забезпечення зобов'язань ПАТ "Шарiвське, перед Банком майнових прав на придбання обладнання елеватора за договором № СР-12-00237-01 вiд 16.03.2012 г. (постачальник - Buhler GmbH, Нiмеччина) та про виступ ТОВ "Олександрiйський цукровий завод" в якостi фiнансового поручителя за зобов'язаннями ПАТ "Шарiвське" перед ПАТ "ПУМБ". 8.Клопотати перед ТОВ "Пантазiївське" (Код ЄДРПОУ 33124015) на передачу в якостi забезпечення зобов'язань ПАТ "Шарiвське", перед Банком товару в обiгу - зерно кукурудзи в кiлькостi 3 570 тонн та про виступ ТОВ " Пантазiївське" в якостi фiнансового поручителя за зобов'язаннями ПАТ "Шарiвське" перед ПАТ "ПУМБ". 9.Клопотати перед ТОВ "Чечелiївське" (Код ЄДРПОУ 30638956) на передачу в якостi забезпечення зобов'язань ПАТ "Шарiвське", перед Банком товару в обiгу - зерно кукурудзи в кiлькостi 4 560 тонн. 10.Клопотати перед ТОВ "АгроАльянс ЛТД" (Код ЄДРПОУ 32737851), ТОВ "Прогрес" (Код ЄДРПОУ 31850889), Кузьменко А.I. (IПН ____________), Фесюком П.Д. (IПН 2983400694) про виступ в якостi фiнансових поручителiв за зобов'язаннями ПАТ "Шарiвське" перед ПАТ "ПУМБ". 11.Делегувати право пiдписання Кредитного договору, Генерального договору на випуск i обслуговування акредитивiв, а також пов'язаних з ними договорiв забезпечення вiд iменi ПАТ "Шарiвське" виконавчому директору Кузьменку Вiктору Iвановичу. 12.Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер:. " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 13.Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 14.Визначити граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 200 мiльйонiв гривень. 15.Надати Виконавчому директору товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
 
Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення21.04.2012
Кворум зборів**89.0745
ОписВ звiтному роцi буди проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був сформований наглядовою радою Товариства: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв. 2.Звiт органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревiзора за 2011 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 5.Визначення порядку розподiлу прибутку за 2011 рiк. За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Чернюк О.Д. - голова комiсiї, Сiмченко С.В., Бiлокопита Н.I. - члени комiсiї. 2.Обрати головою зборiв - Сулiму О.М., секретарем зборiв - Бондаренко Р.С. 3.Затвердити запропонований регламент та порядок проведення загальних зборiв. 4.Затвердити звiт виконавчого директора за 2011 рiк. 5.Затвердити звiт наглядової ради за 2011 рiк. 6.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 7.Затвердити звiти органiв управлiння товариства за 2011 рiк та дати оцiнку дiяльностi органiв управлiння товариства як "задовiльно". 8.Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ "Шарiвське" за 2011 рiк. 9.Розподiлити прибуток товариства в таких пропорцiях: 99,4% - на розвиток виробництва, 0,6% - на виплату дивiдендiв. 10.Направити в фонд виплати дивiдендiв суму 81 432 грн.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.